ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความพากเพียร

ชื่อนี้เป็นคนที่มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ เป็นคนที่การแสดงออกทางอารมณ์ที่ตรงไปตรงมา จนบางครั้งทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นบ้างเป็นครั้งคราว หน้าที่การงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หากเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลอาจจะมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด มีโอกาสที่เหมาะกับจังหวะของชีวิตเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความสำเร็จดำเนินไปอย่างมีรูปแบบที่มั่นคง ยามที่พบเจอกับอุปสรรคจะต้องพยายามอดทนให้มาก เพราะช่วงเวลานั้นเปรียบเสมือนการลองใจ