ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ทหารที่อยู่ในสนามรบ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์ มักจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อม มีวาจาที่ไพเราะน่าฟัง มีการวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสุภาพเรียบร้อยและรู้จักกาลเทศะ ทำให้เป็นที่ชื่นชมของผู้คนรอบข้างที่รู้จัก หน้าที่การงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ทำงานได้อย่างละเอียดและมีวินัยในการทำงานเป็นอย่างมาก ทำให้มีความก้าวหน้า เป็นที่รักของเจ้านายและลูกน้อย มีความรุ่งเรืองและมั่นคงอย่างสมบูรณ์