ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีพละกำลัง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบเรื่องของความสวยความงาม รู้จักการดูแลตนเอง หากเป็นหญิงจะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยเป็นกุลสตรี เป็นแม่บ้านแม่เรือน มีความดีงามในจิตใจ แต่หากเป็นชาย จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มีความเป็นผู้นำ อบอุ่นและสามารถพึ่งพาได้ คนชื่อนี้มักจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์กับคู่ครอง หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและมั่นคงเป็นอย่างดี แต่พึงระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบหากมีการลงทุนธุรกิจ