ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เป็นคนที่แฝงไปด้วยความสามารถหลากหลายด้าน ทำให้เป็นที่หมายปองจากผู้อื่นให้เข้าทำงาน ชีวิตจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคง เป็นที่น่าอิจฉาของผู้อื่นที่รู้จัก ฐานะมีความร่ำรวย อยู่อย่างมีความสุขสบาย อนาคตจะเป็นผู้ที่มีอำนาจชื่อเสียง เป็นที่ย่ำเกรงต่อผู้อื่น ส่วนในเรื่องของคู่ครองจะได้คู่ครองที่ดี สามารถที่จะดูแลและให้การช่วยเหลือเรายามทุกข์ยากได้