ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความกล้าในการรบ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีความเสน่ห์อยู่ในตัวสูง มีความน้อบน้อมถ่อมตน รู้จักการวางตัวในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี มีเหตุมีผล ส่งผลให้มีภาวะความเป็นผู้นำแฝงอยู่ในตัว โดยส่วนมากแล้วมักจะกลายเป็นผู้นำครอบครัวในอนาคต หน้าที่การงานจะมีความรุ่งเรืองและก้าวหน้า แต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลง มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ จึงต้องรู้จักวางแผนชีวิตให้ดี